Przejdź do treści

Programy pomocowe

W związku z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw spowodowanych pandemią firma ubiegała się o wsparcie rządowych instytucji.

• Firma uzyskała zwolnienie z opłacania składek ZUS za wnioskowany okres przestoju z powodu dużej ilości zachorowań COVID

• Firma uzyskała dofinansowanie projektu w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna Gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

• Firma otrzymała dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID

• Firma uzyskała Subwencję Finansową PFR na wsparcie działalności przedsiębiorstwa w związku z ochroną firm przed skutkami pandemii.